Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w znacznym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – pokaźna ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.